Francia-Magyar Két Tanítási Nyelvű Tagozat

Francia-Magyar Két Tanítási Nyelvű Tagozat

„Ha nem vesszük magunknak a fáradságot, hogy korlátot állítsunk a fiatalok elé, támasz nélkül hagyjuk őket, s iránymutató nélkül botladoznak, keresve értékeiket.„
Jan-Uwe Rogge

A tagozat indításának éve: 2002
A tagozat vezetője: Laurent Fleuret
Két tanítási nyelvű osztályok száma: 1/évfolyam (5)
A képzésben résztvevő diákok száma: kb. 150 (osztályonként kb. 30 fő)
Francia és frankofon tanárok száma: 10
Franciául tanított tantárgyak jelenleg: történelem, matematika (4 éves tárgy), civilizáció, földrajz, dráma (2 éves tárgy) filozófia, etika (1 éves tárgy), fizika (3 éves tárgy)
A 10. osztálytól kezdve választható második idegen nyelv (heti 6 órában): angol, olasz, /spanyol

Elérhetőség:
Tel: 06 72/ 518 484
E-mail: laurent.fleuret@leoweypecs.hu

A tagozat alapítványai:
Lángnyelv Alapítvány (a tagozat alapítványa)

Alapítvány a Francia Nyelvű Színjátszásért (a francia színjátszók alapítványa)

A tagozat kialakulása
Az utóbbi három évtizedben a francia Külügy- és Oktatási Minisztérium egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a francia nyelv méltó helyet foglalhasson el a világnyelvvé vált angol mellett. Ezt többek között oktatási programok támogatásával szeretné elérni: így jöttek létre Magyarországon is a két tannyelvű francia osztályok.
A pécsi Leőwey Klára Gimnáziumot 2001-ben kereste fel a budapesti Francia Nagykövetség, s kérte fel egy magyar-francia két tanítási nyelvű osztály alapítására. Tekintettel iskolánk több évtizedes „franciás” múltjára, s a több mint húsz éve létező Francia Nyelvű Színjátszó Fesztivál miatti nemzetközi érdeklődésre, az iskola vezetősége elfogadta az ajánlatot. A döntésben nagy szerepet játszott az is, hogy gimnáziumunkban a kezdetektől fogva hangsúlyozott a nyelvoktatás szerepe: az utóbbi tizenöt évben a negyedikesek 85-90%-a fejezi be tanulmányait egy közép- vagy felsőfokú állami nyelvvizsgával.

A tagozat oktatási elvei, programjának többletértéke
A tagozat alapelve a kommunikatív és kreatív nyelvtanítás. A nyelvoktatásunk egyik célkitűzése az, hogy az ötödik év végére a diákok olyan tudásszintet érjenek el, amivel teljesen el tudnak vonatkoztatni az anyanyelvüktől, és célnyelven tudnak gondolkodni, illetve tudják kifejezni magukat. Az ötödik év végén a diákoknak legalább két tárgyból – egy főtárgynak (történelem vagy matematika) is köztük kell lennie – francia nyelven kell érettségit tenni. Érettségi bizonyítványukat is mindkét nyelven kiállítjuk.  Továbbtanulások tekintetében adu van végzett diákjaink kezében: sikeres érettségi esetén egy felsőfokú nyelvvizsga és egy kétnyelvű érettségi bizonyítvány. Ez lehetővé teszi számukra bármely franciaországi egyetemre való bejutást – nyelvi felvételi vizsga nélkül. A szekció tantestületében jelenleg 10 tanár dolgozik, közülük kettő francia anyanyelvi oktató.
A francia nyelv alapos elsajátítását szolgálja az ún. nyelvi előkészítő év, amelyre épül azután a négy éves gimnáziumi oktatás. Tagozatunk tananyaga abban tér el azonban a hagyományos gimnáziumi tananyagtól, hogy több tantárgyat célnyelven tanulnak a diákok, valamint dráma- és színháztörténeti órákon is részt vesznek. Többletértéknek könyvelhetjük el programunkban a dráma tárgy francia nyelven történő oktatását, amely szorosan épít a francia oktatási rendszerben kidolgozott és évtizedek óta működő színház tárgy tanítási hagyományaira, illetve a kreatív művészi világlátást kívánja elősegíteni. Fontos szerepet kap továbbá az oktatás kezdeti szakaszában a tanulásmódszertan tantárgy. Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó hiányok kompenzálására. Ez utóbbit kiemelt feladataink között tartjuk számon: segítjük a hátrányos közegből felvett tanulók szintre emelését, majd szinten tartását.
A nyelvtudás érték
, a mai fiatalok számára már elengedhetetlen legalább két idegen nyelv magas szintű ismerete. Jól képzett és nagy szakmai gyakorlattal rendelkező tanárok és anyanyelvű lektorok jelenlétével, valamint utazások szervezésével (cserekapcsolatok, ösztöndíjak, színjátszó fesztiválokon való részvétel) igyekszünk lehetőséget biztosítani arra, hogy a diákok változatos beszédhelyzetekben használhassák a nyelvet. Ehhez megpróbálunk minél több segítséget igénybe venni, szakmai, és főként anyagi téren. A ránk bízott fiatalokkal igyekszünk megértetni, hogy társadalmunkat a civil erő, az önkéntesség, a felismerés és a konstruktív kritika viszi előre. Az utazások szervezését közösen végezzük, lebonyolításához szponzorokat keresünk, illetve ezekhez egyes szervezetek támogatását is élveztük. Állandó munkakapcsolatban állunk a pécsi Alliance Française-zel, a Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvánnyal: e szervezetek tananyagokkal, pedagógiai segédanyagokkal és anyagi hozzájárulással segítették tanulmányútjaink, cserekapcsolataink előkészítését. A Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány ezen kívül az anyanyelvi lektoraink itteni munkájának megszervezésében is segít – az ő közreműködésével kerülnek hozzánk és maradnak itt egy vagy két évig a francia lektorok.

A tagozat élete az órákon kívül
Kétnyelvű szekciónkban az órákon kívül is gyakorolhatják a diákok a francia nyelvet, valamint változatos programokon van alkalmuk együtt lenni diáktársaikkal és tanáraikkal. Az év során a főbb programok közül kiemelendő a tagozatkarácsony, a februári Gyertyaszentelő Ünnep (Chandeleur), amelynek keretében palacsintasütés, beöltözés, és egyéb játékos versenyek kapnak helyet, valamint a tagozat téli bálja, a Bal Bilingue. Márciusban a Pécsett hagyományosan megrendezett Frankofon Hét keretében speciális programokon vesznek részt, valamint a Francia Nyelvű Diákszínjátszó Fesztiválra is ebben az időszakban kerül sor. Áprilisban pedig a Költészet Napján versfordítói verseny és felolvasóest teszi színesebbé a tagozat életét. Az első évesek év végi riviérai utazása az első igazi találkozás a francia nyelvvel és kultúrával.
Tagozatunk nyitott szellemben, kellemes légkörben működik. A ránk bízott fiatalok nyelvi kompetenciájának magas szintre fejlesztése mellett próbálunk a lehető legtöbbet közvetíteni azokból az értékekből, amelyek alapján intelligens, nyitott, jól képzett, tudásban gazdag és céltudatos polgárokként léphetnek tovább az életben.

Néhány hasznos tanács a nyelvtanulóknak:
Nem olvasmányok, szavak, szabályok passzív befogadója, hanem alkotó, kreatív résztvevője légy az első pillanattól! A kreatív nyelvtanuló már kezdettől fogva aktív nyelvtudást szerez, amely, még ha kevés is eleinte, de azonnal használható, mobilizálható.

Használd a megtanult elemeket, mert használat közben tapasztalhatod, mennyi kombinációs lehetőség rejlik a nyelvben!
Légy kommunikatív: ne csak tanuld, hanem beszéld és éld a nyelvet – amit az ember szóban meg tud fogalmazni, azt meg is érti, le tudja írni, el tudja olvasni!

Utazási ajánlat a 2012/2013-as tanévben a franciás diákok számára.  Pécs – Strasbourg – Párizs – Pécs

/strong